WIERCENIE STUDNI

Oferujemy wykonanie wysokiej jakości odwiertu studni głębinowej z kolumną rur o średnicy Ø110mm i  Ø125mm oraz odwierty pod studnie hydroforowe tzw. „abisynki” z zastosowaniem atestowanej rury do wody PE Ø50mm. W celu uzyskania jak najwyższej wydajności studni wiercenie prowadzimy metodą udarowo-obrotową na sucho. Wykorzystanie tej techniki gwarantuje maksymalne wykorzystanie warstw wodonośnych i ich optymalne ujęcie. Przy głębszych odwiertach studziennych i w trudnych warunkach geologicznych stosujemy technikę wiercenia z użyciem tzw. ”płuczki wiertniczej”.

Stosujemy rury typowo studzienne skręcane tylko z atestami higienicznymi. Dodatkowo zabezpieczamy odwierty przed dostępem wód podskórnych, nie pozwalając na zanieczyszczenie ujęcia.


METODY WYKONANIA STUDNI

WIERCENIE UDAROWO-OBROTOWE

Metoda polega na przewierceniu się do warstwy wodonośnej i dalszym wierceniu wraz z rurowaniem otworu, a po uzyskaniu odpowiedniej głębokości zostaje zapuszczona kolumna wraz z filtrem natomiast rury robocze/osłonowe zostają usunięte. Metoda ta jest skuteczna przy odwiertach do max. 30m.

Posiadamy samojezdną wiertnicę hydrauliczną o niskiej masie, która umożliwia dojazd nawet w najbardziej niedostępnym terenie nie niszcząc przy tym otoczenia.

Zalety:

 • Możliwość "wychwycenia" warstwy wodonośnej z dokładnością nawet do 20cm.
 • Niewielka dewastacja terenu w obrębie odwiertu.
 • Możliwość zafiltrowania warstwy wodonośnej o miąższości nawet 50cm.
 • Bardzo długa żywotność studni - nawet 30 lat.

Wady:

 • dłuższy czas odwiertu przy studniach głębszych niż 15-20 m oraz wyższa cena niż w przypadku wiercenia na mokro przy użyciu tzw. ”płuczki wiertniczej”.


WIERCENIE PŁUCZKOWE

Metoda ta polega na wypłukiwaniu urobku pod ciśnieniem i równoczesnym zapuszczaniem przewodu wiertniczego.

Zalety:

 • Duży postęp wiercenia w krótkim czasie szczególnie w trudnych warunkach geologicznych,
 • Umożliwia wiercenie w podłożu skalistym.

Wady:

 • Brak dokładnej wiedzy na temat początku warstwy wodonośnej.
 • Żywotność studni krótsza niż w przypadku odwiertów rurowanych.


KOSZTY WIERCENIA STUDNI GŁĘBINOWEJ

Koszt wiercenia studni głębinowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim cena jest zależna od średnicy wiercenia oraz warunków geologicznych.


Cena za metr odwiertu ustalana jest indywidualnie do każdego zlecenia.

Cena zawiera:

 1. Przyjazd na działkę Inwestora w celu dokonania wizji lokalnej.

 2. Wyznaczenie najlepszego miejsca wiercenia na podstawie map geologicznych, rozpoznania w terenie i metody różdżkarskiej dającej 90% skuteczności.

 3. Odwiert do odpowiedniej głębokości.

 4. Zapuszczenie rur studziennych wraz z filtrem.

 5. Wykonanie odpowiednio dobranej do warunków geologicznych obsypki filtracyjnej kolumny studziennej (jeśli zachodzi taka potrzeba). Dzięki temu zwiększamy żywotność studni głębinowej.

 6. Przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego z określeniem wydajności studni.

 7. Dobór pompy do wydajności studni.


Materiały stosowane przez nas są najwyższej jakości i posiadają wszelkie atesty do kontaktu z wodą pitną.

Wykonujemy odwierty zakończone próbnym pompowaniem jak i również realizacje "pod klucz" czyli :

 • montaż pompy oraz niezbędnego osprzętu
 • podłączenie studni do istniejącej instalacji


PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE WIERCENIA STUDNI

PRAWO WODNE

 1. Korzystanie z wód polega na korzystaniu powszechnym, zwykłym lub szczególnym.

 2. Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

 3. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie. Prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 4. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:

a) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni,

b) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,

c) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej,

d) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.

 1. Nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m oraz pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę.

 2. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe

 1. Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód.

Prawo wodne zezwala na wykonanie studni głębinowej o głębokości do 30 m i zwykły pobór z niej wód do 5 m3 na dobę bez pozwolenia wodnoprawnego. W każdym innym przypadku pozwolenie takie należy uzyskać.


PRAWO BUDOWLANE

Obudowa studni głębinowej, jest obiektem budowlanym którego zamiar wykonania należy zgłosić do starostwa powiatowego na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem jej wykonywania. Jeżeli w tym czasie tj. 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu budowę takiej obudowy można rozpocząć.

Lokalizacja studni

1.  Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczona do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić - licząc od osi studni - co najmniej:

a) do granicy działki - 5 m,

b) do osi rowu przydrożnego - 7,5 m,

c) do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń - 15 m

d) do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód - 30 m

e) do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego - 70 m.

2.  Dopuszcza się sytuowanie studni w odległości mniejszej niż 5 m od granicy działki, a także studni wspólnej na granicy dwóch działek, pod warunkiem zachowania na obydwu działkach odległości, o których mowa w ust. 1 pkt b)-e).

Przy ujęciu wód podziemnych za pomocą studni wierconej teren w promieniu co najmniej 1 m od wprowadzonej w grunt rury powinien być pokryty nawierzchnia utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym, a przejście rury studziennej przez nawierzchnie utwardzoną należy uszczelnić.

Wykonanie obudowy studni głębinowej wymaga zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Studnie, jeżeli zamierzamy z niej czerpać wodę na cele spożywcze należy usytuować zgodnie z przepisami podanymi wcześniej.


PRAWO GÓRNICZE I GEOLOGICZNE

Ustawa ” Prawo geologiczne i górnicze „ weszła w życie 01.01.2012 i zastąpiła ustawę z roku 1994.

Prawo to wymaga aby wszelkie prace związane z wykonywaniem prac geologicznych pod powierzchnią terenu były wykonywane na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych. Wyjątkiem są odwierty do 30 m, których celem jest wykorzystanie ciepła ziemi. Do nich prawo geologiczne i górnicze nie ma zastosowania. Jeżeli odwierty za ciepłem ziemi są głębsze niż 30 m to zachodzi konieczność opracowania projektu robót geologicznych, który nie wymaga zatwierdzenia tylko zgłoszenia do organów administracji geologicznej, w tym wypadku do starosty. Gdy do 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu można wiercić. W przypadku gdy wiercenie odbywa się na terenie górniczym lub gdy planowana głębokość odwiertu przekracza 100 m dodatkowo maja zastosowanie przepisy o ruchu zakładu górniczego i ratownictwie górniczym. Jeżeli prace są prowadzone na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych to co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do prac należy o tym fakcie powiadomić administracje geologiczną, wójta (prezydenta, burmistrza) i Okręgowy Urząd Górniczy jeżeli mają zastosowanie przepisy o ruchu zakładu górniczego.

Po wykonaniu studni, gdy jest to szczególne korzystanie z wód należy opracować dokumentacje hydrogeologiczną i przedłożyć ją do zatwierdzenia. Również po wykonaniu odwiertów za ciepłem ziemi jeżeli były one wykonywane na podstawie projektu robót geologicznych wykonuje się dokumentacje, jednak nie wymaga ona zatwierdzenia, a jedynie przedłożenia administracji geologicznej.

Zarówno projekt robót geologicznych jak i dokumentacje hydrogeologiczną opracowuje uprawniony geolog. Wykonywanie, kierowanie i nadzór nad robotami geologicznymi musi zostać powierzone osobie mającej określone kwalifikacje i uprawnienia.

Wg interpretacji Głównego Geologa Kraju z dnia 20-03-2012r jeżeli studnia głębinowa jest wykonywana bez konieczności posiadania dokumentacji hydrogeologicznej np. dla celów zwykłego korzystania z wód to nie mają zastosowania przepisy prawa górniczego i geologicznego.

Wykonanie studni głębinowych dla celów zwykłego korzystania z wód jak i wykonanie otworów, których przeznaczeniem jest wykorzystanie ciepła ziemi o głębokości do 30 m nie wymaga opracowania projektu robót geologicznych i dokumentacji geologicznej. W pozostałych przypadkach takie dokumenty należy opracować, co nasza firma również oferuje.


DECYZJA ŚRODOWISKOWA

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 09.10.2010 niektóre przedsięwzięcia wymagają wydania tzw. decyzji środowiskowej. W przypadku pozyskanie wody i ogólnie otworów wiertniczych są to:

1.  Wiercenia wykonywane w celu zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęć wód podziemnych o głębokości mniejszej niż 100 m.

2.  Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę.

3.  Urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, inne niż wymienione w puncie 2 jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajduje się inne urządzenie lub zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m3 na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód.

Wykonanie studni dla zwykłego korzystania z wód lub odwiertów pod pompy ciepła dla inwestycji małych nie wymaga wydania decyzji środowiskowej.